START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Про доступ до публічної інформації »

27.01.2012

Реорганізація охорони здоров'я в Тетіївському районі
Питання реорганізації надання медичної допомоги з метою забезпечення належної її якості в Україні піднімається протягом усіх років незалежності. Система охорони здоров'я, яка існує на сьогодні, не забезпечує потреби суспільства, не дивлячись на те, що фінансування на 1 жителя збільшується з кожним роком, разом з тим здоров'я населення та якість надання медичної допомоги бажає бути кращим. Якщо в 2006 році витрати на 1 жителя на охорону здоров'я району складали 219 грн., то в 2011 р. 598 грн.
76% бюджету 2011 р. складала заробітна плата
17% - енергоносії
2% - медикаменти (на 1 л/день 10,83 грн.)
2%о - харчування ( на 1 л/день 5,35 грн.)
Вартість 1 л/дня - 284 грн.
Належне харчування хворих проводилось за рахунок отриманих благодійних внесків. В 2011 році отримано благодійно продуктів харчування на суму 85,0 тис. грн. Протягом п'яти років не закладаються кошти в бюджет на твердий та м’який інвентар, на основні засоби, витратні матеріали на утримання медичних закладів, капітальні ремонти. В 2011 році на проведення ремонтів витрачено 416,6 тис. грн. із них бюджетних тільки 43 тис. грн., інші - благодійні кошти.
За останнє десятиріччя спостерігається стабільне скорочення чисельності населення України, збільшення смертності, інвалідності, скорочення середньої тривалості життя. В районі відмічаються такі ж процеси. Починаючи з 1990 р. природній приріст в Україні і в районі від'ємний.
Найгірший показник «природного приросту» населення в районі був відмічений у 2006 році, коли він складав - 9,2 на 1 тис. населення.
Останні декілька років темпи скорочення чисельності населення району дещо скоротились за рахунок зменшення загальної смертності та збільшення народжуваності. Проте, за статистичними даними показник «природного приросту» у 2011 р. залишається від'ємним і становить --5,7 на 1 тис. населення, серед міського населення +0,8, серед сільського населення - 10,1.
Основними причинами смертності населення залишаються хвороби серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, травми та отруєння.
Залишається вкрай низьким у порівняні із розвиненими країнами показник тривалості життя, який на сьогодні становить 65,1 для чоловіків та 74,2 для жінок.
В Україні населення помирає майже на 10 років раніше ніж у країнах Західної Європи, при цьому чоловіки в Україні помирають на 9 років раніше ніж жінки.
Враховуючи зазначене, Президентом України В. Ф. Януковичем 19.11.2010 р. надано доручення щодо реформування системи охорони здоров'я, яке спрямовано на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України.

Основний зміст реформи системи охорони здоров'я
1. Розмежування як за рівнями надання медичної допомоги, так і за
функціями замовника і постачальника медичних послуг. Сьогодні лікарі /
/ первинного рівня практично не впливають на медичний маршрут пацієнтів. Безконтрольне звернення населення за меддопомогою приводить до того, що в 65% випадках рівень обслуговування не відповідає важкості стану хворого, в 43% медична допомога надається на більш високому рівні, ніж це вимагає стан пацієнта, 30% хворих самостійно звертаються до лікарів-спеціалістів вузького профілю.
2. Профілактичний розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.
3. Впровадження системи оцінки медичних технологій.
4. Підвищення ефективності управління.
5. Реформа системи оплати праці медперсоналу яка буде базуватись на якості наданих послуг.
6. Створення умов для розширення самостійності постачальників медичних послуг закладів охорони здоров'я.
Відповідно до Доручення, урядом розроблені та затверджені примірні етапи реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.
І етап реформування передбачає:
1) оптимізацію мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, у тому числі відомчого підпорядкування;
2) централізацію коштів територіальних громад району на рівні районного бюджету та спрямування їх на забезпечення фінансування медичного обслуговування населення, для отримання більш потужного джерела фінансування та більш ефективного управління обмеженими ресурсами;
3) визначення ФАПів структурними підрозділами лікарських
амбулаторій або безпосередньо ЦРЛ
4) підпорядкування лікарських амбулаторій ЦРЛ;
5) формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги з вирішенням питання щодо реорганізації ФАПів, що обслуговують понад 1000 жителів у лікарські амбулаторії , дільничних лікарень в лікарські амбулаторії, тощо;
6) - формування у структурі поліклінічних відділень ЦРЛ центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) як структурних підрозділів цих закладів.
В структуру ЦПМСД входять: ФАП, амбулаторії ЗПСМ, у часткова мережа поліклінічного відділення ЦРЛ.
Що зроблено в районі по І етапу реформування:
Протягом 5-х років число стаціонарних ліжок в районі скорочено на ЗО ліжок і становить 181 ліжко в 2012р. В той же час запроваджені сучасні технології лікування та обстеження хворих - це денні стаціонари та стаціонари на дому. В районі 2012р. розгорнуто 65 ліжок денного стаціонару - 40 ліжок в ЦРЛ та 25 ліжок в сільських медичних закладах.
В 2011р. в денному стаціонарі проліковано 1895 хворих, в стаціонарі на дому 1186 хворих.
Первинна мед є важливим інструментом впливу на поліпшення стану здоров'я населення, профілактики захворювання, підвищення якості медичної допомоги.
Первинну мед в районі надають:
- поліклінічне відділення ЦРЛ
- дільнична лікарня
- 6 МА ЗПСМ
- 20 ФАП
На заклади ПМСД покладені функції щодо лікування найбільш поширених хвороб, проведення вакцинації населення, проведення профілактичної роботи з метою попередження захворювань, санітарно-освітня робота, організація диспансерного нагляду за хворими, проведення профілактичних медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги у разі виникнення гострих захворювань, травм та отруєнь.
На первинну ланку охорони здоров’я припадає понад 70% звернень пацієнтів, які починають і закінчують там лікування. Тому первинна ланка надання МСД населенню є ключовою в системі охорони здоров'я.
Про важливість ПМСД говорять такі цифри. В 2011р. до поліклінічних закладів зроблено 243.7тис.відвідувань, кожне 5 звернення до лікарів первинної ланки проводяться з профілактичною метою.
2. Протягом 7 років в районі проводилась оптимізація мережі ФАП. На базі ФАП були відкриті 4 МА ЗПСМ. Існує потреба у реорганізації дільничної лікарні у мед амбулаторію з ліжками денного стаціонару.
З метою удосконалення ПМСД в районі проводиться робота по переведенню її на засади ЗПСМ.
Так в районі функціонує 6 МА ЗПСМ. Послугами лікарів ЗПСМ в районі охоплено майже 70% населення району.
Всі лікарі, які працюють в сільській місцевості пройшли перепідготовку по сімейній медицині.
За 2011 рік лікарями ЗПСМ прийнято 32605 хворих.
3. В 2011 році всі сільські медичні заклади переведені на баланс ЦРЛ. Це дало змогу концентрації фінансових та інших ресурсів, що сприяло поліпшенню рівня надання медичної допомоги населенню.
Так в 2011 році на медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги на 1 с/жителя було виділено 1,40 гри. (проти 40 коп. в минулі роки). Харчування в дільничній лікарні складає на 1 л/день 5,35 гри. (проти 0,62 коп. в попередні роки). Для санітарного транспорту сільських медичних закладів виділено 24,0 тис. гри. на паливно-мастильні матеріали.
В 2011 році проведені ремонтні роботи сільських медичних закладів на суму 277,9 тис. гри., в т.ч. бюджетних 27,9 тис. грн.
4. В минулому році ФАП визначені структурними підрозділами лікарських амбулаторій, а медамбулаторії структурними підрозділами ЦРЛ. Таким чином для завершення І етапу реформування охорони здоров'я в районі необхідно:
1. Створити МА ЗПСМ при поліклінічному відділенні ЦРЛ, яке буде складатись з 9 дільниць для обслуговування міського населення.
2. Створити центр ПМСД при поліклініці, як структурного підрозділу ЦРЛ. В структуру Центра ПМСД будуть входити ФАП та амбулаторії ЗПСМ, тобто всі медичні заклади району, які надають ПМСД.
3. Реорганізувати дільничну лікарню в МА ЗПСМ
II етап реформування передбачає:
1. Створення юридично самостійних ЦПМСД.
2. Поступове формування оптимальної мережі закладів П рівня надання медичної допомоги (тобто ЦРЛ) та створення «госпітальних» округів, що об'єднують заклади декількох районів в залежності від щільності населення, з урахуванням стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів.
3. Створення у складі ЦРЛ консультативно-діагностичних центрів.
4. Чіткий перерозподіл ресурсів між закладами 1 та П рівнів надання медичної допомоги. Фінансування стаціонарних ліжок буде проводитися з обласного бюджету, закладів ПМСД - з районного бюджету.
5. Фінансування закладів первинного рівня надання медичної допомоги відповідно до подушного фінансування.
6. Перехід до фінансування закладів вторинного рівня не за предметною ознакою, а до глобального бюджету.
ІІІ етап реформування передбачає:
1. Завершення реформування госпітальних округів.
2. Впровадження державних закупівель медичних послуг на І та II рівнях надання медичної допомоги за відповідними договорами.
3. Впровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати лікаря ПМСД, або його змінювати.
4. Впровадження механізмів забезпечення організації доступу пацієнтів до спеціалізованої допомоги через направлення лікаря ПМСД за винятком випадків, що потребують надання невідкладної спеціалізованої медичної допомоги. 5. Автоматизація закладів І і II рівнів надання їм статусу комунальних некомерційних неприбуткових підприємств.
Організація «госпітального округу»
Міжрайонний госпітальний округ буде обслуговувати 60-80 тис. населення.
До складу округа будуть входити:
1. Багатопрофільна лікарня інтенсивної медичної допомоги для лікування хворих із гострими станами. Ресурсне забезпечення лікарень цього типу потребує інтенсивних технологій, спеціалізованого високовартісного діагностичного та лікувального обладнання, наявність служб реанімації та інтенсивної терапії (1 лікарня на округ).
2. Лікарні для відновного лікування для відновлення функцій, порушених в результаті захворювань, чи травм з метою попередження інвалідності або реабілітація інвалідів.
Такі лікарні потребують спец, обладнання - фізіотерапевтичне, тренажери та інше (буде 1 на округ).
3. Хоспіси - для надання паліативної допомоги та психологічної допомоги безнадійно хворим, (буде 1 на округ).
4. Лікарі для планового лікування (в кожному районі).
5. Консультативно-діагностичні центри (в кожному районі).
6. Відділення територіального центру екстреної медичної допомоги (одне на округ).
За попередніми данними в області планується організувати 7 округів. Ставищанський об'єднує З райони (Ставище, Володарка, Тетіїв), 81 тис. населення.
На виконання рішень колегії ГУОЗ та колегії ОДА, які відбулися в грудні 2011 року основними завданнями на 2012 рік є:
1. Створити центр ПМСД в складі ЦРЛ, як структурного відділення - лютий місяць;
2. Визначити місце розташування і штатну чисельність ЦПМСД в районі - лютий місяць;
3. Забезпечити формування в установленому порядку ЦП МСД із статусом юридичної особи відповідно до обласного плану - липень місяць;

4. Створення пунктів тимчасового базування бригад ШМД (Кашперівка, П'ятигори) - протягом року;
5. Створення пункту невідкладної медичної допомоги при ЦПМСД -липень місяць;
6. Реорганізувати Денихівську дільничну лікарню в мед амбулаторію ЗПСМ - до кінця 2012 року;
7. Привести у відповідність ліжковий фонд, для чого скоротити 15 ліжок: -10 туберкульозних;
- 5 дільничної лікарні

Питання реорганізації надання медичної допомоги

Питання реорганізації надання медичної допомоги з метою забезпечення належної її якості в Україні піднімається протягом усіх років незалежності. Система охорони здоров'я, яка існує на сьогодні, не забезпечує потреби суспільства, не дивлячись на те, що фінансування на 1 жителя збільшується з кожним роком, разом з тим здоров'я населення та якість надання медичної допомоги бажає бути кращим. Якщо в 2006 році витрати на 1 жителя на охорону здоров'я району складали 219 грн., то в 2011 р. 598 грн.
76% бюджету 2011 р. складала заробітна плата
17% - енергоносії
2% - медикаменти (на 1 л/день 10,83 грн.)
2%о - харчування ( на 1 л/день 5,35 грн.)
Вартість 1 л/дня - 284 грн.
Належне харчування хворих проводилось за рахунок отриманих благодійних внесків. В 2011 році отримано благодійно продуктів харчування на суму 85,0 тис. грн. Протягом п'яти років не закладаються кошти в бюджет на твердий та м’який інвентар, на основні засоби, витратні матеріали на утримання медичних закладів, капітальні ремонти. В 2011 році на проведення ремонтів витрачено 416,6 тис. грн. із них бюджетних тільки 43 тис. грн., інші - благодійні кошти.
За останнє десятиріччя спостерігається стабільне скорочення чисельності населення України, збільшення смертності, інвалідності, скорочення середньої тривалості життя. В районі відмічаються такі ж процеси. Починаючи з 1990 р. природній приріст в Україні і в районі від'ємний.
Найгірший показник «природного приросту» населення в районі був відмічений у 2006 році, коли він складав - 9,2 на 1 тис. населення.
Останні декілька років темпи скорочення чисельності населення району дещо скоротились за рахунок зменшення загальної смертності та збільшення народжуваності. Проте, за статистичними даними показник «природного приросту» у 2011 р. залишається від'ємним і становить --5,7 на 1 тис. населення, серед міського населення +0,8, серед сільського населення - 10,1.
Основними причинами смертності населення залишаються хвороби серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, травми та отруєння.
Залишається вкрай низьким у порівняні із розвиненими країнами показник тривалості життя, який на сьогодні становить 65,1 для чоловіків та 74,2 для жінок.
В Україні населення помирає майже на 10 років раніше ніж у країнах Західної Європи, при цьому чоловіки в Україні помирають на 9 років раніше ніж жінки.
Враховуючи зазначене, Президентом України В. Ф. Януковичем 19.11.2010 р. надано доручення щодо реформування системи охорони здоров'я, яке спрямовано на підвищення якості і доступності медичної допомоги для громадян України.

Основний зміст реформи системи охорони здоров'я
1. Розмежування як за рівнями надання медичної допомоги, так і за
функціями замовника і постачальника медичних послуг. Сьогодні лікарі /
/ первинного рівня практично не впливають на медичний маршрут пацієнтів. Безконтрольне звернення населення за меддопомогою приводить до того, що в 65% випадках рівень обслуговування не відповідає важкості стану хворого, в 43% медична допомога надається на більш високому рівні, ніж це вимагає стан пацієнта, 30% хворих самостійно звертаються до лікарів-спеціалістів вузького профілю.
2. Профілактичний розвиток первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.
3. Впровадження системи оцінки медичних технологій.
4. Підвищення ефективності управління.
5. Реформа системи оплати праці медперсоналу яка буде базуватись на якості наданих послуг.
6. Створення умов для розширення самостійності постачальників медичних послуг закладів охорони здоров'я.
Відповідно до Доручення, урядом розроблені та затверджені примірні етапи реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.
І етап реформування передбачає:
1) оптимізацію мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, у тому числі відомчого підпорядкування;
2) централізацію коштів територіальних громад району на рівні районного бюджету та спрямування їх на забезпечення фінансування медичного обслуговування населення, для отримання більш потужного джерела фінансування та більш ефективного управління обмеженими ресурсами;
3) визначення ФАПів структурними підрозділами лікарських
амбулаторій або безпосередньо ЦРЛ
4) підпорядкування лікарських амбулаторій ЦРЛ;
5) формування оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги з вирішенням питання щодо реорганізації ФАПів, що обслуговують понад 1000 жителів у лікарські амбулаторії , дільничних лікарень в лікарські амбулаторії, тощо;
6) - формування у структурі поліклінічних відділень ЦРЛ центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) як структурних підрозділів цих закладів.
В структуру ЦПМСД входять: ФАП, амбулаторії ЗПСМ, у часткова мережа поліклінічного відділення ЦРЛ.
Що зроблено в районі по І етапу реформування:
Протягом 5-х років число стаціонарних ліжок в районі скорочено на ЗО ліжок і становить 181 ліжко в 2012р. В той же час запроваджені сучасні технології лікування та обстеження хворих - це денні стаціонари та стаціонари на дому. В районі 2012р. розгорнуто 65 ліжок денного стаціонару - 40 ліжок в ЦРЛ та 25 ліжок в сільських медичних закладах.
В 2011р. в денному стаціонарі проліковано 1895 хворих, в стаціонарі на дому 1186 хворих.
Первинна мед є важливим інструментом впливу на поліпшення стану здоров'я населення, профілактики захворювання, підвищення якості медичної допомоги.
Первинну мед в районі надають:
- поліклінічне відділення ЦРЛ
- дільнична лікарня
- 6 МА ЗПСМ
- 20 ФАП
На заклади ПМСД покладені функції щодо лікування найбільш поширених хвороб, проведення вакцинації населення, проведення профілактичної роботи з метою попередження захворювань, санітарно-освітня робота, організація диспансерного нагляду за хворими, проведення профілактичних медичних оглядів, надання невідкладної медичної допомоги у разі виникнення гострих захворювань, травм та отруєнь.
На первинну ланку охорони здоров’я припадає понад 70% звернень пацієнтів, які починають і закінчують там лікування. Тому первинна ланка надання МСД населенню є ключовою в системі охорони здоров'я.
Про важливість ПМСД говорять такі цифри. В 2011р. до поліклінічних закладів зроблено 243.7тис.відвідувань, кожне 5 звернення до лікарів первинної ланки проводяться з профілактичною метою.
2. Протягом 7 років в районі проводилась оптимізація мережі ФАП. На базі ФАП були відкриті 4 МА ЗПСМ. Існує потреба у реорганізації дільничної лікарні у мед амбулаторію з ліжками денного стаціонару.
З метою удосконалення ПМСД в районі проводиться робота по переведенню її на засади ЗПСМ.
Так в районі функціонує 6 МА ЗПСМ. Послугами лікарів ЗПСМ в районі охоплено майже 70% населення району.
Всі лікарі, які працюють в сільській місцевості пройшли перепідготовку по сімейній медицині.
За 2011 рік лікарями ЗПСМ прийнято 32605 хворих.
3. В 2011 році всі сільські медичні заклади переведені на баланс ЦРЛ. Це дало змогу концентрації фінансових та інших ресурсів, що сприяло поліпшенню рівня надання медичної допомоги населенню.
Так в 2011 році на медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги на 1 с/жителя було виділено 1,40 гри. (проти 40 коп. в минулі роки). Харчування в дільничній лікарні складає на 1 л/день 5,35 гри. (проти 0,62 коп. в попередні роки). Для санітарного транспорту сільських медичних закладів виділено 24,0 тис. гри. на паливно-мастильні матеріали.
В 2011 році проведені ремонтні роботи сільських медичних закладів на суму 277,9 тис. гри., в т.ч. бюджетних 27,9 тис. грн.
4. В минулому році ФАП визначені структурними підрозділами лікарських амбулаторій, а медамбулаторії структурними підрозділами ЦРЛ. Таким чином для завершення І етапу реформування охорони здоров'я в районі необхідно:
1. Створити МА ЗПСМ при поліклінічному відділенні ЦРЛ, яке буде складатись з 9 дільниць для обслуговування міського населення.
2. Створити центр ПМСД при поліклініці, як структурного підрозділу ЦРЛ. В структуру Центра ПМСД будуть входити ФАП та амбулаторії ЗПСМ, тобто всі медичні заклади району, які надають ПМСД.
3. Реорганізувати дільничну лікарню в МА ЗПСМ
II етап реформування передбачає:
1. Створення юридично самостійних ЦПМСД.
2. Поступове формування оптимальної мережі закладів П рівня надання медичної допомоги (тобто ЦРЛ) та створення «госпітальних» округів, що об'єднують заклади декількох районів в залежності від щільності населення, з урахуванням стану транспортних комунікацій, матеріально-технічного та кадрового потенціалу стаціонарів.
3. Створення у складі ЦРЛ консультативно-діагностичних центрів.
4. Чіткий перерозподіл ресурсів між закладами 1 та П рівнів надання медичної допомоги. Фінансування стаціонарних ліжок буде проводитися з обласного бюджету, закладів ПМСД - з районного бюджету.
5. Фінансування закладів первинного рівня надання медичної допомоги відповідно до подушного фінансування.
6. Перехід до фінансування закладів вторинного рівня не за предметною ознакою, а до глобального бюджету.
ІІІ етап реформування передбачає:
1. Завершення реформування госпітальних округів.
2. Впровадження державних закупівель медичних послуг на І та II рівнях надання медичної допомоги за відповідними договорами.
3. Впровадження механізму реалізації права пацієнтів вільно вибирати лікаря ПМСД, або його змінювати.
4. Впровадження механізмів забезпечення організації доступу пацієнтів до спеціалізованої допомоги через направлення лікаря ПМСД за винятком випадків, що потребують надання невідкладної спеціалізованої медичної допомоги. 5. Автоматизація закладів І і II рівнів надання їм статусу комунальних некомерційних неприбуткових підприємств.
Організація «госпітального округу»
Міжрайонний госпітальний округ буде обслуговувати 60-80 тис. населення.
До складу округа будуть входити:
1. Багатопрофільна лікарня інтенсивної медичної допомоги для лікування хворих із гострими станами. Ресурсне забезпечення лікарень цього типу потребує інтенсивних технологій, спеціалізованого високовартісного діагностичного та лікувального обладнання, наявність служб реанімації та інтенсивної терапії (1 лікарня на округ).
2. Лікарні для відновного лікування для відновлення функцій, порушених в результаті захворювань, чи травм з метою попередження інвалідності або реабілітація інвалідів.
Такі лікарні потребують спец, обладнання - фізіотерапевтичне, тренажери та інше (буде 1 на округ).
3. Хоспіси - для надання паліативної допомоги та психологічної допомоги безнадійно хворим, (буде 1 на округ).
4. Лікарі для планового лікування (в кожному районі).
5. Консультативно-діагностичні центри (в кожному районі).
6. Відділення територіального центру екстреної медичної допомоги (одне на округ).
За попередніми данними в області планується організувати 7 округів. Ставищанський об'єднує З райони (Ставище, Володарка, Тетіїв), 81 тис. населення.
На виконання рішень колегії ГУОЗ та колегії ОДА, які відбулися в грудні 2011 року основними завданнями на 2012 рік є:
1. Створити центр ПМСД в складі ЦРЛ, як структурного відділення - лютий місяць;
2. Визначити місце розташування і штатну чисельність ЦПМСД в районі - лютий місяць;
3. Забезпечити формування в установленому порядку ЦП МСД із статусом юридичної особи відповідно до обласного плану - липень місяць;

4. Створення пунктів тимчасового базування бригад ШМД (Кашперівка, П'ятигори) - протягом року;
5. Створення пункту невідкладної медичної допомоги при ЦПМСД -липень місяць;
6. Реорганізувати Денихівську дільничну лікарню в мед амбулаторію ЗПСМ - до кінця 2012 року;
7. Привести у відповідність ліжковий фонд, для чого скоротити 15 ліжок: -10 туберкульозних;- 5 дільничної лікарні