START SES
« Соціальні гарантії для військовослужбовців за контрактом | Комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання села Дзвеняче »

27.12.2017

Тетіївська районна рада вирішила:
1. Визначити на 2018 рік:
– доходи районного бюджету у сумі 202 144 200 грн., у тому числі доходів загального фонду районного бюджету – 200 222 100 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 922 100 грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;
– видатки районного бюджету в сумі 202 144 200 грн., в тому числі видати загального фонду районного бюджету – 200 222 100 грн., видатків спеціального фонду районного бюджету – 1 922 100 грн.;
– повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету згідно з додатком № 4 до цього рішення;
– загальний та спеціальний фонд районного бюджету є збалансованим згідно з додатком № 2 до цього рішення;
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 200 222 100 грн. та спеціальному фонду – 1 922 100 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500 грн.
4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.
5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2018 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.
7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком № 7 до цього рішення.
8. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2018 рік:
– до доходів належать надходження, визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України;
– джерелами формування у частині фінансування є вільний залишок бюджетних коштів шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній бюджетний період.
9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-¹ Бюджетного кодексу України, а також залишки коштів спеціального фонду районного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) шляхом внесення змін до рішення про районний бюджет за результатами річного звіту про виконання районного бюджету за попередній період.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Тетіївській районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
– позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Надати право управлінню фінансів райдержадміністрації:
– укладати в установленому порядку угоди з Управлінням Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці з нарахування працівників бюджетних установ, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;
– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за бюджетною програмою по загальному та спеціальному фондах районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.
12. Надати право районній державній адміністрації:
– відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, за погодженням з постійною комісією Тетіївської районної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку та подальшим затвердженням на сесії районної ради;
– відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати районній державній адміністрації у міжсесійний період районної ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини районного бюджету в разі збільшення (зменшення) обсягів міжбюжентих трансфертів з Державного бюджету України та інших бюджетів, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між місцевими бюджетами району, головними розпорядниками коштів районного бюджету, за погодженням з постійною комісією Тетіївської районної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку та подальшим затвердженням на сесії районної ради.
13. Якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається в установленому порядку від одного розпорядника коштів районного бюджету іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, то дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
14. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електроенергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
15. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:
– у тижневий термін забезпечити складання і затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів районного бюджету і подати їх до Управління Державної казначейської служби України у Тетіївському районі Київській області;
– не приймати власних рішень щодо збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що склалися на 01 січня 2018 року;
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.
16. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.
19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку.


Голова районної ради Н. В. Жубер

>>>Повні данні<<<