START SES
« Графіки прийому | 17 питань про реформу »

31.12.2015

Тетіївська ОДПІ звертає увагу платників, що наказом Miнicтepcтвa фiнансiв України вiд 17.08.2015 № 719 ,,Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати", зареєстрованим у Miнicтepcтвi юстицiї України 03.09.2015 за №1051/27496 , який набрав чинностi з дня його офiцiйного опублiкування (Офiцiйний вiсник України, 2015, № 75 (29.09.2015), ст.248З) - 29 вересня 2015 року, затверджено форму Податкової декларацiї з рентної плати.
Вiдповiдно до п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України базовий податковий (звiтний) перiод для рентної плати дорiвнює календарному кварталу.
На пiдставi п. 257.3 ст. 257 Кодексу платник плати протягом 40 календарних днiв, що настають за ocтаннім календарним днем податкового (звiтного) кварталу, подає до вiдповiдного контролюючого органу за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, податкову декларацiю, яка мiстить додатки:
1) з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин – за місцезнаходженням дiлянки надр, з якої видобутi кориснi копалини, у разi розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та /або виключної (морської економічної зони України;
2) з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - за місцезнаходженням ділянки надр;
3) з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – за місцем податкової реєстрації;
4) з рентної плати за спеціальне використання води за місцем податкової реєстрації;
5) з рентної плати за спеціальне використання лісових pecypciв – за мiсцезнаходженням лісової ділянки;
6) з рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктів магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та aміаку територiєю України - за мiсцем його податкової реєстрацiї.
Таким чином, за IV квартал 2015 року та наступнi податковi перiоди податкова декларацiя з рентної плати буде подаватися за новою формою.