START SES
« Графіки прийому | Про доступ до публічної інформації »

05.06.2012

Управління Пенсійного фонду України у Тетіївському районі надає відповіді на запити платників єдиного соціального внеску

1. Чи нараховується єдиний внесок на суми, сплачені роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя?
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” (далі-Закон) платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Згідно пункту 1 частини першої статті 7 Закону для зазначених платників базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі, в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.
Відповідно до пункту 2.3.4 розділу 2 зазначеної Інструкції витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазначених у п.3.5 Інструкції) на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна) належать до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Отже, суми внесків за договорами довгострокового страхування життя, належать до фонду оплати праці, як виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі і, відповідно, є базою для нарахування єдиного внеску.

2. Чи необхідно нараховувати та сплачувати єдиний внесок на суми виплат, які здійснюються на користь фізичних осіб за цивільно-правовими договорами, зокрема за використання прав та/або об’єктів інтелектуальної власності?
Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, та фізичні особи - підприємці, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) регулюється статтею 1113 Цивільного кодексу України, коли одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах, і за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері інтелектуальної власності (глава 75 Цивільного кодексу України), що не є характерною ознакою договорів про виконання робіт (надання послуг).
Враховуючи зазначене, винагороди, що виплачуються згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не є базою для нарахування єдиного внеску.

3. Як необхідно відображати у звітності до Пенсійного фонду суми індексації, нарахованої працівнику у січні 2012 року за період з 2010 по 2011 роки?
Відповідно до частини другої статті 9 Закону обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений статтею 9 зазначеного Закону та Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289.
Згідно підпункту 4.3.3 пункту 4.3 розділу ІУ Інструкції, якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені нарахування.
Платники – роботодавці подають до органів Пенсійного фонду України звіт, форми та строки подання якого визначені Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 (далі – Порядок).
Враховуючи зазначене та у відповідності до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, у разі нарахування (зменшення) заробітної плати за попередні періоди у поточному місяці, суми коригувань відображаються у фонді оплати праці місяця у якому проведено їх нарахування (зменшення) (відповідні графи таблиць 1 та 6 додатку 4 до Порядку), тобто у даному випадку у звіті за поточний місяці. Реквізит 10 «тип нарахувань» у Таблиці 6 додатка 4 не заповнюється.

4. Чи нараховується єдиний внесок на вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу та на вартість виданого спецодягу?
Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.
Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, відноситься до фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно підпункту 2.2.11 пункту 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713.
Отже, вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, що може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, є базою для нарахування єдиного внеску.
Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 (далі-Перелік).
Пунктом 5 Розділу II Переліку передбачено, що відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту не є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.

5. Як формуються показники “Сума заборгованості по виплаті заробітної плати на початок звітного періоду” та “Сума заборгованості по виплаті заробітної плати на кінець звітного періоду” у додатку до таблиці 1 додатку 4 Звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?
Форма щомісячного Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, яку подають платники єдиного внеску – роботодавці наведена у додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309.
У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду” платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.
Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі зазначений рядок прокреслюють.
У показнику “Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду” відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати строк сплати яких настав у звітному місяці.
У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата у зазначені показники не включаються.

6. Чи нараховується єдиний внесок на суми компенсації за невикористану відпустку?
Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”.
Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289.
Згідно підпункту 4.3.5 зазначеної Інструкції визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713.
Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170.
Згідно підпункту 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством входять до фонду оплати праці у складі фонду додаткової заробітної плати. Таким чином, зазначені виплати є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.
Водночас, згідно частини другої статті 7 Закону для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.
Зазначений порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час.
Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток є платою за невідпрацьований час (пункт 2.2.12 Інструкції від 13.01.2004 р. № 5), отже на зазначені суми компенсацій, які виплачуються звільненим особам, єдиний внесок не нараховується.

7. Чи нараховується єдиний внесок на суми матеріальної допомоги наданої підприємством матерям (батькам), які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, згідно колективного договору?
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону базою нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, є суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 №1170 (далі – Перелік).
Відповідно до пункту І розділу І зазначеного Переліку соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором (працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на народження дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми тощо) належать до виплат, які здійснюються у грошовій формі за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок.

8. Чи є платником єдиного внеску особа, яка є підприємцем та, одночасно, займається адвокатською діяльністю?
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону платниками єдиного є фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.
Платниками єдиного внеску, відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону, є особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.
Враховуючи зазначене, особа, яка є підприємцем та, одночасно, займається адвокатською діяльністю, є платником єдиного внеску, як фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

9. Чи включається до бази нарахування єдиного внеску суми надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер?
Базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб, відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (пункт 1 частини першої статті 7 Закону).
Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. №1170 ( далі – Перелік).
До зазначеного Переліку віднесено надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер (пункт 10 розділу I Переліку).
Отже, вищезазначені надбавки не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.


____________________________________________

Роз’яснення щодо сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та є пенсіонерами надано листом Пенсійного фонду України від 20.09.2011 № 19883/03-30.
В доповнення до зазначеного листа, повідомляємо наступне, фізичні особи - підприємці, які одержують пенсію за віком, призначену зі зниженням пенсійного віку відповідно до статей 13-18 Закону України “Про пенсійне забезпечення” до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та особи, які набули права на пенсію за віком, але одержують пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” сплачують єдиний внесок на загальних підставах.


Згідно статі 28 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.
Державний реєстратор зобов’язаний в день внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам Пенсійного фонду України за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
Порядок взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб визначено розділом 3 Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-6 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 № 995/18920 (далі-Порядок).
При надходженні від державного реєстратора відповідних відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, зазначені дані опрацьовуються в підсистемі ІКІС ПФУ WEB ЄРС з урахуванням положень розділу 3 Порядку, у разі відсутності у відокремленого підрозділу окремого балансу та самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами такі підрозділи обліковуються в АРМ ОССВ2 з ознакою “не платник”.

________________________________________


1. Чи потрібно надавати державному реєстратору повідомлення, передбачені статтею 47 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, стосовно фізичних осіб – підприємців, які не використовують найманої праці?
Статтею 47 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (в редакції Закону України від 19.05.2011 № 3384) передбачено, що органи Пенсійного фонду України протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові одне з таких повідомлень:
- повідомлення про початок проведення позапланової перевірки;
- повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки.
Вищенаведені норми поширюються на усіх фізичних осіб - підприємців, у тому числі і на тих, які не використовують найманої праці.

2. Підстави для проведення органами Пенсійного фонду позапланових перевірок платників при проведенні процедури державної реєстрації припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців за їх рішенням.
Законом України від 19.05.2011 № 3384 внесено зміни до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням.
Враховуючи положення зазначеного Закону, у разі проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням підставою для проведення органами Пенсійного фонду України позапланової перевірки платника єдиного внеску є повідомлення державного реєстратора про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи або повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.

3. Чи може бути підставою для заперечення проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації наявність у такої особи заборгованості з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, наукових пенсій?
Відповідно до частини першої статті 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування.
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 1 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” страхові кошти - кошти, які формуються за рахунок сплати єдиного внеску та надходжень від фінансових санкцій (штрафів та пені), що застосовуються відповідно до закону.
Водночас, згідно статті 72 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, джерелами формування коштів Пенсійного фонду є:
1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у розмірах, визначених законом, крім частини страхових внесків, що спрямовується до накопичувальної системи пенсійного страхування;
2) інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;
3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом;
3-1) кошти, сплачені виконавчій дирекції Пенсійного фонду за надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду та послуг недержавним пенсійним фондам - суб'єктам другого рівня системи пенсійного забезпечення;
4) суми від фінансових санкцій та пені (крім сум пені, сплачених роботодавцем за несвоєчасне перерахування з його вини сум страхових внесків застрахованої особи до накопичувальної системи пенсійного страхування), застосованих відповідно до цього Закону та інших законів до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання коштів Пенсійного фонду, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці порушення;
5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
6) добровільні внески;
7) інші надходження відповідно до законодавства.

4. На які рахунки повинні перераховуватись платниками єдиного внеску штрафні санкції, передбачені пунктами 1, 4, 5 частини одинадцятої та частини дванадцятої статті 25 Закону?
Оскільки, застосування фінансових санкцій згідно частини дванадцятої статті 25 Закону пов’язане з несвоєчасним перерахуванням або несвоєчасним зарахуванням банками на рахунки органів Фонду сум єдиного внеску, а також здійснення видачі (перерахування) платникам коштів на заробітну плату без пропорційної сплати відповідних сум єдиного внеску, тому суми таких фінансових санкцій підлягають перерахуванню на рахунки органів Пенсійного фонду, що відповідають розміру єдиного внеску, по якому при перерахуванні банком порушено вимоги Закону.
Відповідно до частини двадцять сьомої статті 8 Закону суми фінансових санкцій розподіляються відповідно до пропорцій, визначених для розподілу єдиного внеску.
Враховуючи зазначене, фінансові санкції, застосовані органами Пенсійного фонду згідно пунктів 1, 4, 5 частини одинадцятої статті 25 Закону, перераховуються на рахунки органів Пенсійного фонду, призначені для зарахування єдиного внеску, який відповідає класу професійного ризику виробництва платника або категорії платника єдиного внеску.

5. Чи застосовується до платника штрафна санкція передбачена пунктом 6 частини 11 статті 25 Закону у випадку, якщо такий платник одночасно з виплатою авансу найманим працівникам сплатив єдиний внесок на неналежний рахунок?
Згідно частини п’ятої статті 9 Закону сплата єдиного внеску здійснюється виключно у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державного казначейства України для його зарахування.
Днем сплати єдиного внеску у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки Пенсійного фонду вважається день списання банком або Державним казначейством України суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок Пенсійного фонду.
Частиною восьмою статті 9 Закону визначено, що платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.
При цьому платники – роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).
За несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), накладається штраф у розмірі 10 відсотків таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум (пункт 6 частини одинадцятої статті 25 Закону).