START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Нарада з начальником управління »

01.10.2014

З 1 січня 2013 року набув чинності новий Закон України "Про зайнятість населення".
Він спрямований на впровадження активної політики зайнятості та створення нових робочих місць. Документ містить низку важливих інновацій, що стосуються всіх основних фігурантів ринку праці – роботодавців і найманих працівників, молоді, яка розпочинає трудову діяльність і громадян старшого віку.
Зазначений Закон впроваджує реальні стимули для роботодавців щодо отримання економічного ефекту від створення робочих місць, а для молоді він фактично дає путівку в життя.
Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов»язаних із сплатою єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджений постановою КМУ від 15.04.2013 року №347, просимо роботодавців звернути увагу на зміни внесені до даної постанови від 10 вересня 2014 р. за № 437.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437 внесено зміни
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347
1. У Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому зазначеною постановою:
1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
“Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є бюджетними установами.”;
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова “частини п’ятої” виключити, а слова “територіального органу Державної служби зайнятості (далі - територіальний орган)” замінити словами “центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості)”;
абзац другий викласти в такій редакції:
“Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про зайнятість населення”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” і Господарському кодексі України.”;
3) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:
“Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості.
Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця, за яким здійснюється віднесення роботодавця до класу професійного ризику виробництва, відповідно до якого встановлюється розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.”;
4) пункт 4 викласти в такій редакції:
“4. Робочі місця, які створені у зв’язку з утворенням нового суб’єкта господарювання (крім тих, що утворені шляхом припинення), вважаються новими протягом 12 місяців з моменту утворення нового суб’єкта господарювання.
У разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців збільшенням штатної чисельності у звітному періоді вважається:
для юридичних осіб - збільшення складу працівників, які працюють на умовах трудових договорів, порівняно з попереднім звітним періодом за умови, що кількість вакансій залишається незмінною або збільшується;
для фізичних осіб - підприємців та самозайнятих осіб - збільшення чисельності найманих працівників, які працюють на умовах зареєстрованих трудових договорів (за винятком строкових).
Для підтвердження факту відсутності зменшення середньомісячної чисельності працівників проводиться порівняння середньооблікової кількості працівників за місяць, у якому створене нове робоче місце, із середнім значенням середньооблікової кількості працівників за 12 місяців, що передують місяцю створення нового робочого місця.”;
5) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова і цифри “пунктами 3 і 4 цього Порядку” замінити словами і цифрою “пунктом 3 цього Порядку залежно від джерела компенсації”;
6) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
“На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних ДФС та її органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Обмін зазначеними даними здійснюється в порядку взаємного обміну інформацією.”;
7) пункт 9 викласти в такій редакції:
“9. Центр зайнятості перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця, наступного за місяцем подання звітності до територіальних органів ДФС, передбаченої статтею 6 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - звіт), за умови підтвердження даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо заробітної плати працівника, з якої сплачено єдиний внесок.
Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за такою формулою:
Рв = ЗП x Рєв x 0,01,
де Рв - сума єдиного внеску, що підлягає компенсації;
ЗП - заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок;
Рєв - відсоток єдиного внеску, нарахованого роботодавцем на суму заробітної плати працівника відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення заробітної плати особи за місяць на кількість робочих днів місяця та множення на кількість робочих днів, за які надається компенсація.”;
8) у пункті 11 слова і цифри “у пунктах 3 і 4” замінити словами і цифрою “у пункті 3”;
9) в абзаці другому пункту 12 слова “наступного за звітним місяця” замінити словами “місяця, наступного за місяцем подання звіту,”;
10) у тексті Порядку слова “територіальний орган” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “центр зайнятості” у відповідному відмінку і числі.
2. Додаток до Порядку викласти в такій редакції:
“Додаток
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2014 р. № 437)
ДОВІДКА
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації,
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________
(місцезнаходження роботодавця - юридичної особи або місце
проживання роботодавця, що є фізичною особою - підприємцем)
Суб’єкт малого підприємництва у визначенні
статті 55 Господарського кодексу України
______________________________
(так/ні)
Вид економічної діяльності ______________________________
Відсоток єдиного внеску відповідно до статті 8
Закону України “Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”


______________________________
Нове робоче місце за професією (спеціальністю) ______________________________
Працевлаштований зареєстрований безробітний ______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
Дата працевлаштування ___ ________________ 20__ року
Робоче місце створене шляхом:
утворення нового суб’єкта господарювання _______________________________
(так/ні)
_______________________________
(реквізити документа)
збільшення штатної чисельності працівників
за умови відсутності зменшення середньомісячної
чисельності за попередні 12 місяців ________________________________
(так/ні)
________________________________
(реквізити документа у разі наявності)
модернізації або зміни технології виробництва,
що потребують нових знань, навичок та вмінь
працівника ________________________________
(так/ні)
Реквізити рахунка роботодавця для перерахування компенсації
У разі звільнення працівника або зміни зазначених даних зобов’язуюсь поінформувати центр зайнятості державної служби зайнятості письмово протягом п’яти робочих днів.
Керівник __________________
(підпис)* __________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
_____ _________________ 20___ р.
__________
* Підпис скріплюється печаткою (за наявності).”.