START SES
« Керівництво райдержадміністрації | Загальна інформація про район »

05.01.2012

Основні завдання
управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації

 Управління агропромислового розвитку
Основні завдання управління:
участь у реалізації державної аграрної політики; організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб; участь у реалізації соціальної політики на селі; організація роботи з питань розвитку галузей агропромислового комплексу, збереження родючості ґрунтів, якісного стану і продуктивності земель; організація роботи з наукового і кадрового забезпечення, удосконалення інформаційного забезпечення агропромислового комплексу; формування системи управління сільськими територіями і розвитком людського потенціалу на ринку праці на селі, наближеної до стандартів ЄС.
 
 Управління економічного розвитку , торгівлі та промисловості
Основні завдання управління:
Реалізація державної політики  економічного і соціального розвитку на території району;
Реалізації в районі державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму на території району;
Формуванні і проведенні державної регіональної політики;
Проведенні разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації державної зовнішньоекономічної політики;
Забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;
Забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;
Забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку торгівлі та послуг;
Проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;
Забезпеченні реалізації державної цінової політики;
Забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;
Забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.
 
 Управління праці та соціального захисту населення
Основні завдання управління:
Забезпечення в районі реалізації державної політики  у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і незалежних умов праці, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення, у тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення та соціальний захист населення.
Формування і забезпечення виконання регіональних програм поліпшення стану  безпеки  умов праці та виробничого середовища, а також здійснення заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах  соціально - економічного і культурного розвитку.
Сприяння ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці.
Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної  одиниці; організаційно-методичне забезпечення діяльності виконавчих органів рад.
Вдосконалення форм соціального партнерства, організація співробітництва райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
 
 Управління фінанісів
Основні завдання управління:
Основними завданнями управління є підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової, бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.
 Відділ містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури
Основні завдання відділу:
Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.
 
 Відділ освіти
Основні завдання управління:
Основними завданнями відділу є реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.
 
 Відділ культури і туризму
Основні завдання відділу:
  - забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері культури і  мистецтв, охорони  культурної спадщини регіону, музейної і бібліотечної роботи, туризму, розвитку туристичної індустрії; 
  - забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності   для кожного громадянина;
  -  розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення  умов  для відродження і розвитку культури української нації  і національних меншин;
  - сприяння захисту прав і законних  інтересів  творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій  культурно – мистецької сфери, що діють на території району;
розроблення та виконання районних комплексних і цільових програм розвитку туризму і ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;
  -  пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
  - організація  відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом, насамперед, для короткотривалого відпочинку населення великих  міст;
  - забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища;
  - здійснення в районі відповідно до законодавства державного управління,  контролю у сфері музейної та бібліотечної справи;
  - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі культури і туризму на території району.
 
 Відділ з питань цивільного захисту населення
Основні завдання відділу:
реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них на відповідній території; координація діяльності  територіальної підсистеми єдиної державної системи; розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони  до дій за призначенням у мирний час та на особливий період; забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи; здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій; підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.

Відділ у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Основні завдання відділу:
здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання державних програм соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, дотримання державної та фінансової дисципліни;
організація роботи, спрямованої на виконання і неухильне дотримання вимог законів України, акрів та доручень Президента України, КМУ, наказів Мінпраці, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, Головного управління праці та соціального захисту населення.

  Служба у справах дітей та сім'ї
Основні завдання служби:
      реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми;
      визначення пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх, їх соціального захисту, сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на території району;
      розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;
      координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішені питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.
 
  Архівний відділ
Основні завдання відділу:
реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства,
здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
 координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ  та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
 внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку,  зберігання та  використання відомостей, що в них містяться;
 здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб  діловодства, забезпечення додержання законодавства про  Національний архівний фонд та архівні установи.
 
  Відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури 
Основні завдання відділу:
Забезпечення на території району державної політики у промисловості, паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту та зв'язку.
Участь у розробці та виконання державних і регіональних програм розвитку промисловості, галузей транспорту та зв'язку.
Участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у промисловості, енергозбереженні, транспорті і зв'язку.
Участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, галузей транспорту та зв'язку на зовнішньому та внутрішньому ринках, розробленні програм, спрямованих на випуск імпортозамінної продукції, популяризація ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 категорія: Адміністрація /