START SES
« Керівництво Київської облдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

25.12.2013

Постановою правління Пенсійного фонду України 7 вересня 2012 року №16-1 було зареєстровано порядок надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді. Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України (система надання послуг в електронному вигляді).
Веб-портал це сукупність програмно-технічних засобів, що забезпечують оперативне приймання, обробку, зберігання та передачу інформації (даних) під час надання громадянам, застрахованим особам та страхувальникам, у тому числі фізичним особам – підприємцям та особам, які забезпечують себе роботою самостійно, послуг в електронному вигляді, з дотриманням адресності та заходів щодо захисту відповідних видів інформації.
Електронна персональна сторінка користувача послуг – електронний обліковий запис на веб-порталі, який створюється при реєстрації користувача послуг і забезпечує інформаційний обмін, пов’язаний із наданням послуг.
Послуга (електронна послуга) – надання інформації та/або документів, розміщених на веб-порталі, застрахованим особам, особам, що перебувають на обліку в територіальних органах Пенсійного фонду України як одержувачі пенсії, особам, які мають право на призначення пенсії, страхувальникам або уповноваженим ними в установленому порядку особам з метою вирішення питання, з яким вони звертаються до територіальних органів Пенсійного фонду України.
Обробка персональних даних користувачів веб-порталу здійснюється в межах існуючих персональних баз даних Пенсійного фонду України та його територіальних органів.
Перелік електронних послуг

Відповідно до Порядку надаються такі електронні послуги:
1. Реєстрація користувачів на веб-порталі.
2. Доступ до розміщеної на веб-порталі інформації:
а) для громадян та застрахованих осіб:
про порядок реєстрації громадян у базі даних веб-порталу;
про права, обов’язки та відповідальність одержувачів пенсійних та інших виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України;
про порядок одержання та використання пенсійного посвідчення;
про умови, порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій тощо;
зразки заяв, скарг, запитів на інформацію, інших документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, зміни способу виплати пенсій, виплати допомоги на поховання тощо, включаючи можливість роздрукування або заповнення таких документів в електронному вигляді;
про права, обов’язки та відповідальність застрахованих осіб;
про порядок одержання та використання свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
про порядок організації прийому громадян у територіальних органах Пенсійного фонду України, у тому числі за принципом “єдиного вікна”;
б) для страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно:
про порядок реєстрації в базі даних веб-порталу;
про взяття на облік страхувальників у територіальних органах Пенсійного фонду України, їх права та обов’язки;
про умови нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів;
про умови та порядок складення і подання звітності;
про порядок проведення територіальними органами Пенсійного фонду України перевірок, а також досудового оскарження рішень територіальних органів Пенсійного фонду України;
про іншу інформацію, пов’язану з регулюванням правових і фінансових відносин між територіальними органами Пенсійного фонду України, страхувальниками, у тому числі фізичними особами – підприємцями та особами, які забезпечують себе роботою самостійно;
зразки бланків, заяв, інших документів, необхідних для взяття на облік (зняття з обліку), складення та подання звітності, призначення та перерахунку пенсій тощо, включаючи можливість роздрукування або зчитування таких документів в електронному вигляді.
3. Доступ для громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, до інформації про стан відомостей про застраховану особу, пенсійних виплат, обробки звіту, поданого в електронному вигляді, стан взаєморозрахунків за зобов’язаннями платника (за умови підтвердження автентичності особи, що одержує доступ, шляхом реєстрації особи в базі даних веб-порталу).
4. Взаємодія громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з територіальними органами Пенсійного фонду України з питань:
заповнення бланків заяви, скарги, запитів у електронному вигляді;
стану розгляду заяв, скарг, запитів, поданих в електронному вигляді;
подання запитів для підготовки в паперовому вигляді довідок, інших документів, які заявник одержує під час особистого звернення до територіальних органів Пенсійного фонду України;
попереднього запису на прийом у територіальному органі Пенсійного фонду України.
5. Одержання іншої необхідної довідкової інформації (місцезнаходження, телефони територіальних органів Пенсійного фонду України, новини тощо).

Реєстрація користувачів веб-порталу

Реєстрація користувачів на веб-порталі здійснюється на підставі заяв за формою згідно з додатками, поданих до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем взяття на облік (проживання, перебування на обліку) особисто або через уповноваженого представника в установленому законодавством порядку.
Для реєстрації громадян, у тому числі осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичних осіб - підприємців, як користувачів веб-порталу обов’язково вказуються:
прізвище, ім’я, по батькові;
реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія і номер паспорта (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
номер свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або номер пенсійного посвідчення;
дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців – для фізичних осіб – підприємців.
Для реєстрації страхувальників (підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, у тому числі філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами) як користувачів веб-порталу обов’язково вказуються:
повне найменування юридичної особи (страхувальника);
дата державної реєстрації згідно з витягом (випискою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
код за ЄДРПОУ.
Відповідальна особа ідентифікує особу заявника (представника) шляхом перевірки пред’явлених документів, після чого перевіряє повноту та відповідність вказаних у заяві персональних даних особи даним, що містяться у пред’явлених цією особою документах.
Зазначені особи є відповідальними за належну ідентифікацію осіб, які подали заяви.
Відповідальна особа у разі відповідності поданої заяви та відсутності розбіжностей у повідомлених заявником відомостях про особу з відомостями Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Державний реєстр) у присутності заявника присвоює його заяві реєстраційний код та видає розписку про одержання заяви територіальним органом Пенсійного фонду України.
Відповідальна особа реєструє подану заяву в журналі реєстрації, в якому зазначає прізвище, ім’я, по батькові особи заявника, дату подання та порядковий номер заяви.
При реєстрації користувача в базі даних веб-порталу, використовуючи код заяви, одержаний у територіальному органі Пенсійного фонду України, проводиться автентифікація користувача та створюється персональна сторінка із зазначенням відомого лише користувачу логіна та пароля.
За допомогою персональної сторінки здійснюється доступ до електронних послуг, контроль за їх наданням, а також інші функції.