START SES
« Перелік питань, порушених у зверненнях громадян до райдержадміністрації | Про інформаційне забезпечення сайту Тетіївської районної державної адміністрації »

07.11.2013

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади


П О С Т А Н О В А
від 5 листопада 2008 р. N 976
Київ

Про затвердження Порядку сприяння
проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }


З метою створення належних умов для участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися
під час проведення громадської експертизи їх діяльності
затвердженим цією постановою Порядком.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 51


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2008 р. N 976

ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів виконавчої влади


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5
Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276
( 1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики", визначає процедуру сприяння
проведенню інститутами громадянського суспільства громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади.

2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
(далі - громадська експертиза) є складовою механізму
демократичного управління державою, який передбачає проведення
інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у
своїй роботі.

У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки,
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації,
органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової
інформації та інші непідприємницькі товариства і установи,
легалізовані відповідно до законодавства.

3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження
від нього письмового запиту із зазначенням:

його найменування, відомостей про легалізацію,
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності);

предмета і мети громадської експертизи;

переліку документів та інших матеріалів, необхідних для
проведення громадської експертизи (далі - матеріали);

адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за
наявності).

День надходження запиту є датою початку проведення
громадської експертизи.

4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення
громадської експертизи:

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про
проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою
матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що
ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з
моменту його видання;

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки
матеріалів із залученням представників інституту громадянського
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи;

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені
органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на
власному веб-сайті;

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або
завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та
строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ).

5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, пов'язану з її
проведенням.

6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи
(далі - експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку,
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності.

7. Орган виконавчої влади після надходження експертних
пропозицій:

1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;

2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю
представників інституту громадянського суспільства, що проводив
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу;

2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

3) подає у десятиденний строк інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь
про результати розгляду експертних пропозицій та заходи,
спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної
інформації у засобах масової інформації та/або на власному
веб-сайті;
{ Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }

4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада":

інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського
суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки
її проведення;

експертні пропозиції, подані інститутом громадянського
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;

затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації
експертних пропозицій;

відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського
суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та
заходи для їх реалізації.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103
( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 }


Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

П О С Т А Н О В А
від 3 листопада 2010 р. N 996
Київ

Про забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }


{ Установити, що громадська антидискримінаційна експертиза
проводиться громадськими організаціями, фізичними та
юридичними особами в рамках публічного громадського
обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно
до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з
Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п ) від 30.01.2013 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики;

Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній
адміністрації.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р.
N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3211);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10
( 10-2010-п ) "Про затвердження Порядку залучення громадян до
формування та реалізації державної політики" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 1, ст. 28).

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та
Севастополі державним адміністраціям:

вжити заходів для проведення протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цією постановою установчих зборів за участю
інститутів громадянського суспільства для утворення громадських
рад при центральних і місцевих органах виконавчої влади та
забезпечити їх функціонування;

до утворення зазначених рад забезпечити функціонування
громадських рад, утворених до набрання чинності цією постановою;

відповідно до законодавства забезпечити урахування позиції
професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців під
час прийняття рішень з питань, що стосуються формування та
реалізації соціально-економічної політики і регулювання
соціально-трудових відносин.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час
проведення консультацій з громадськістю та утворення громадських
рад при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими
цією постановою Порядком і Типовим положенням.

6. Міністрові Кабінету Міністрів України з метою забезпечення
врахування громадської думки у процесі підготовки та організації
виконання рішень Кабінету Міністрів України забезпечити проведення
двічі на рік зустрічей голів громадських рад, утворених при
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях, з
Прем'єр-міністром України та іншими членами Кабінету Міністрів
України.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 17


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

ПОРЯДОК
проведення консультацій з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики


1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і
проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики
(далі - консультації з громадськістю).

2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення
громадян до участі в управлінні державними справами, надання
можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність
органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності,
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти
налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з
громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих
питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської
думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів
таких рішень.

3. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що
стосуються суспільно-економічного розвитку держави, реалізації та
захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних,
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю
враховуються органом виконавчої влади під час прийняття
остаточного рішення або в подальшій його роботі.

5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган
виконавчої влади, який є головним розробником проекту
нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації
державної політики у відповідній сфері державного і суспільного
життя.

6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний план
проведення консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)
з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності
Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і
соціального розвитку України, планом законопроектних робіт та
іншими документами, а також результатів проведення попередніх
консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій
громадських рад, утворених при міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі
- громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року,
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та
в інший прийнятний спосіб.

7. Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні
спілки та їх об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації
роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші
непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до
законодавства України (далі - інститути громадянського
суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з
громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом
подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо
органу виконавчої влади.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з
громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох
інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній
території, такі консультації проводяться обов'язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.

8. Під час проведення консультацій з громадськістю орган
виконавчої влади подає громадській раді проекти відповідних
нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до
них.

9. До участі у проведенні консультацій з громадськістю
залучаються в установленому порядку органи місцевого
самоврядування.

10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з
громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації, надають
їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11. Консультації з громадськістю проводяться у формі
публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та
вивчення громадської думки (опосередкована форма).

12. В обов'язковому порядку проводяться консультації з
громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе
суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод,
інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими
передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для
суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства,
здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих
органам виконавчої влади відповідними радами;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних програм економічного,
соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх
виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх
витрачання за минулий рік.

13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і
проведення:

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за
круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних
консультацій.

14. Публічне громадське обговорення організовує і проводить
орган виконавчої влади із залученням громадської ради у такому
порядку:

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

приймає рішення про проведення обговорення;

розробляє план заходів з організації та проведення
обговорення (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних
груп населення, а також суб'єктів господарювання, інститутів
громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та
інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення
обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в
інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю
ефективності запропонованого органом виконавчої влади шляху
вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення
питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час
прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття
рішення, що стосується різних соціальних груп населення та
заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті
органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного
громадського обговорення орган виконавчої влади може утворювати
робочу групу.

15. В інформаційному повідомленні про проведення публічного
громадського обговорення зазначаються:

найменування органу виконавчої влади, який проводить
обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які
поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного
рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих
сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення,
акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації
учасників;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників
визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та
зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з
питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16. Для проведення публічного громадського обговорення шляхом
електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий
веб-сайт "Громадянське суспільство і влада", офіційні веб-сайти
органів виконавчої влади.

17. Орган виконавчої влади для проведення електронних
консультацій з громадськістю розміщує на урядовому веб-сайті
"Громадянське суспільство і влада" та на своєму офіційному
веб-сайті:

інформаційне повідомлення про проведення публічного
громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і
номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що
винесено на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно
до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

18. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня
оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення
визначається органом виконавчої влади і повинен становити не менш
як один місяць.

19. Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій
формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної
особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт "Громадянське
суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої
влади.

Пропозиції та зауваження, що надходять на урядовий веб-сайт
"Громадянське суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів
виконавчої влади, оприлюднюються на цих веб-сайтах протягом п'яти
робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по
телефону, фіксуються з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та
по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні
організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у
письмовій формі із зазначенням свого найменування та
місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань,
засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю
ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і
зауваження.

Текст протоколу оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу
виконавчої влади протягом двох тижнів.

20. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного
громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням
у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення органи
виконавчої влади готують звіт, в якому зазначається:

найменування органу виконавчої влади, який проводив
обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на
обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої
влади за результатами обговорення;

інформація про врахування пропозицій та зауважень
громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та
причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21. Результати публічного громадського обговорення в
обов'язковому порядку орган виконавчої влади доводить до відома
громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті
та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після
його закінчення.

22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,
фокус-групи тощо);

створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу
коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та
електронних засобах масової інформації для визначення позиції
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян
пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення
громадської думки.

23. Вивчення громадської думки організовує і проводить орган
виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає:

- потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

- питання, з яких проводиться вивчення громадської думки,
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

- строк, форми і методи вивчення громадської думки;

- на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців,
експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення
громадської думки;

- ступінь репрезентативності соціальних груп населення та
заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення
громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття
органом виконавчої влади остаточного рішення з питань, що
потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов'язковому порядку на офіційному веб-сайті
органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб результати
вивчення громадської думки.

24. У звіті про результати вивчення громадської думки
зазначається:

найменування органу виконавчої влади, який організував
вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі
вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення
думки яких проводилося;

тема та питання, з яких проводилося вивчення громадської
думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі
дослідження;

інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення
питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування
під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування
громадської думки.

25. Для організації вивчення громадської думки з метою
отримання об'єктивної та достовірної інформації орган виконавчої
влади може відповідно до законодавства укладати договори з
дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами
громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень,
експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та
заінтересованих сторін.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації


1. Громадська рада при міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі -
громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним
консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі
громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також Положенням про громадську раду,
розробленим на основі цього Типового положення.

Положення про громадську раду погоджується з органом
виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її
засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного
права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів
виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської
думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона
утворена (далі - орган), пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення
консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації
консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо
підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування
та реалізації державної політики у відповідній сфері,
удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську
експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів
нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом
пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію
корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою
діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному
веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про
пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які
мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних
питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних
та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств,
установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих
фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції,
засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з
питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому
порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники
громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних
спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до
законодавства України (далі - інститути громадянського
суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах
шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно
заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та
внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими
зборами.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по
одному представнику від кожного інституту громадянського
суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради орган утворює
ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю
інститутів громадянського суспільства.

Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше
ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона
утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів
для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів
входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому
числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при
якому утворюється громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення
установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює на
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб
підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час,
місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв
для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної
групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону
відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи
подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо
інше не передбачено його установчими документами, про делегування
представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою
(у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту
громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів
приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих
заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів,
кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби
уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган
повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний
спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників
обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія,
заслуховується інформація про результати діяльності громадської
ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення
установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської
ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший
прийнятний спосіб.

9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі
протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі
рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її
засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства,
якщо інше не передбачено його установчими документами, про
відкликання свого представника та припинення його членства в
громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського
суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі
громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку
члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа
членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового
голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з
числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або
службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за
рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді,
а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську
раду.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом
Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати
працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю
органу, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що
проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за
ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого
голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть
брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим
голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є
обов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій
громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його
прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів
громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.
Інформація про прийняте рішення має містити відомості про
врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою
роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально
створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу
та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі
документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення,
протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням,
засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її
засідань здійснює орган.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2010 р. N 996

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України


1. У Типовому регламенті місцевої державної адміністрації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072; 2009 р., N 40, ст. 1355):

1) у пункті 43:

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого
змісту:

"З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами при місцевій держадміністрації відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996
утворюється громадська рада.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац третій пункту 72 викласти у такій редакції:

"Публічне громадське обговорення проекту розпорядження
проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. N 996.".


{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }


3. Параграф 171 Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня
2007 р. N 950 ( 950-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 54, ст. 2180; 2009 р., N 52, ст. 1789, N 94, ст. 3211),
виключити.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка


П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2011 р. N 1049
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу
з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1373 ( 1373-2011-п ) від 05.12.2011
N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

{ У назві та тексті Постанови слова “громадськими
організаціями та творчими спілками” замінено словами
“інститутами громадянського суспільства” згідно з
Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }


З метою здійснення фінансової підтримки програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства,
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення
програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади:

подати у двомісячний строк пропозиції щодо приведення актів
Кабінету Міністрів України у відповідність з Порядком;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
Порядком.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
застосовувати Порядок під час визначення програм (проектів,
заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за
рахунок коштів місцевих бюджетів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 17


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. N 1049

ПОРЯДОК
проведення конкурсу
з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка

{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 562
( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

{ У тексті Порядку слова “громадські організації та творчі
спілки” в усіх відмінках замінено словами “інститути
громадянського суспільства” у відповідному відмінку, а
слова “громадська організація, творча спілка” в усіх
відмінках і формах числа - словами “інститут
громадянського суспільства” у відповідному відмінку і
числі згідно з Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від
11.07.2013 }


1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення
конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації)
яких надається фінансова підтримка (далі - програми (проекти,
заходи) за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів (далі -
бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації).

У цьому Порядку термін "інститут громадянського суспільства"
означає громадські об’єднання із статусом юридичної особи та
творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на
отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.
{ Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

Дія цього Порядку не поширюється на передбачені законами
України випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних
коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам,
громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості,
для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю
серед дітей та молоді, всеукраїнським громадським організаціям
інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підтримки підприємств та
організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств
та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти
на утримання власних соціально-культурних підрозділів,
національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам. { Абзац
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1373
( 1373-2011-п ) від 05.12.2011 }

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
значення:

захід - сукупність дій, необхідна для виконання інститутом
громадянського суспільства конкретного завдання у рамках програми
або проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

конкурсна документація - комплект документів, які
розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до
підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних
пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються
учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу - центральний або місцевий орган
виконавчої влади, що є розпорядником бюджетних коштів та/або
відповідальним виконавцем бюджетної програми; { Абзац п’ятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 562 ( 562-2013-п ) від
11.07.2013 }

програма - комплекс завдань та заходів, що розроблені і
здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою
розв'язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства
і розраховані на довгостроковий період;

проект - комплекс заходів, що розроблені і здійснюються
інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на
досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як
правило, не більше одного року);

учасник конкурсу - інститут громадянського суспільства.

3. Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм
(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського
суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова
підтримка (далі - конкурс), та вимоги до конкурсної пропозиції
оприлюднюються організатором конкурсу за 30 днів до закінчення
приймання документів на власному офіційному веб-сайті та в інший
прийнятний спосіб. У разі коли фінансова підтримка програм
(проектів, заходів) здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету, організатор конкурсу надсилає у зазначений строк
відповідну інформацію Секретаріатові Кабінету Міністрів України
для розміщення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і
влада".

Конкурс проводиться після прийняття державного (місцевого)
бюджету на відповідний бюджетний період.

4. У конкурсній документації зазначаються:

цілі та пріоритетні завдання ( z1102-13 ), які відповідають
загальнодержавним та/або регіональним програмам і на реалізацію
яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), що
подаються для участі у конкурсі;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані
організатором конкурсу, їх цільова аудиторія;

граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів
програм (проектів, заходів);

вимоги до конкурсної пропозиції ( z1102-13 );

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

умови та строки подання конкурсних пропозицій ( z1102-13 );

строки проведення конкурсу.

Конкурсна документація також повинна містити зразки форм
документів, затверджених організатором конкурсу.

5. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами
громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому
порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу. { Абзац
перший пункту 5 в редакції Постанови КМ N 562 ( 562-2013-п ) від
11.07.2013 }

У разі коли фінансова підтримка для виконання програм
(реалізації проектів, заходів) здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, конкурсну пропозицію можуть подавати
інститути громадянського суспільства, які мають всеукраїнський
статус.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс
кілька конкурсних пропозицій.

6. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у
друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в
оголошенні про проведення конкурсу.

Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із
зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові
конкурсу.

7. Конкурсна пропозиція містить:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що
затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування
інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту,
заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту
громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі
наявності); { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення)
інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у
разі наявності); { Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ
N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

копію рішення органу державної податкової служби про
включення інституту громадянського суспільства до Реєстру
неприбуткових установ та організацій;

копії податкових звітів інституту громадянського суспільства
за попередні два роки; { Абзац п’ятий пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми
(реалізації проекту, заходу), за формою, що затверджена
організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен
містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та
відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати
та конкретні результативні показники виконання програми
(реалізації проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію,
залучені до виконання програми (реалізації проекту, заходу) інші
інститути громадянського суспільства, способи інформування
громадськості про хід виконання програми (реалізації проекту,
заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

листи-підтвердження від інших інститутів громадянського
суспільства, залучених до виконання програми (реалізації проекту,
заходу);

інформацію про діяльність інституту громадянського
суспільства, зокрема про досвід виконання програм (реалізації
проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела
фінансування інституту громадянського суспільства, його
матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення. { Абзац восьмий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 562
( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у
конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

8. Інститути громадянського суспільства не допускаються до
участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції,
містять недостовірну інформацію про інститут громадянського
суспільства;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам
пункту 5 цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі у
конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
{ Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії
припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого
строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 цього
Порядку;

програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції,
не відповідають загальнодержавному та/або відповідному
адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується
на підтримку політичних партій;

установлено факт порушення інститутом громадянського
суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх
двох бюджетних періодах. { Абзац дев’ятий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від
11.07.2013 }

9. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення
моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів)
організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як
семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної
комісії призначається представник організатора конкурсу.

Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент
своєї роботи.

10. До складу конкурсної комісії включаються представники
організатора конкурсу, голова (уповноважений представник)
громадської ради, утвореної при організаторові конкурсу відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.
N 996 ( 996-2010-п ) "Про забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 84, ст. 2945), представники інститутів
громадянського суспільства, наукових установ і фахівці відповідно
до тематики конкурсу.

Чисельність представників організатора конкурсу не повинна
перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії
(далі - члени комісії).

Члени комісії виконують свої повноваження на громадських
засадах.

Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом
керівних органів або працівником інституту громадянського
суспільства, який подав конкурсну пропозицію для участі в
конкурсі. { Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів
під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії
зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та
надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати
об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться
з її складу.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією
рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає
перегляду.

11. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби,
про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п'ять
днів до його початку.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на
ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

12. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів
членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється
протоколом.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.

Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми
на їїзасіданні членами.

13. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників
конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті
організатора конкурсу.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія
протоколу засідання конкурсної комісії.

14. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі
конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх
відповідності вимогам пунктів 5, 7 і 8 цього Порядку.

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про
проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в
конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку
( z0824-12 ), визначеному організатором конкурсу.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки
достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції,
конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються
для участі у другому етапі конкурсу.

У разі коли інститут громадянського суспільства не виконав
програму (не реалізував проект, захід), для виконання яких
надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних
періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 22
цього Порядку, питання стосовно доцільності участі його конкурсної
пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною
комісією. { Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну
пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти
рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій.
Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з
дати ухвалення такого рішення.

На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить
відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються
учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у
другому етапі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник інституту
громадянського суспільства, який є учасником конкурсу, або його
уповноважений представник. { Абзац сьомий пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 562 ( 562-2013-п ) від
11.07.2013 }

У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від
відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія
приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі,
про що надсилає письмове повідомлення.

15. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими
критеріями: { Абзац перший пункту 15 в редакції Постанови КМ N 562
( 562-2013-п ) від 11.07.2013 }

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та
пріоритетним завданням; { Абзац другий пункту 15 в редакції